Brandskyddskontroll

Riskerna är stora om din anläggning inte sköts på rätt sätt. Det är du själv som är ytterst ansvarig för brandsäkerheten i din fastighet. Enligt bestämmelserna i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor utför sotningsdistriktet för kommunens räkning en kontroll av din anläggnings brandsäkerhet med vissa intervall. Syftet med brandskyddskontroll är att i ett tidigt skede upptäcka fel och brister hos anläggningen som kan innebära risk för brand.

Brandskyddskontrollen får endast utföras av den som är utsedd av kommunen och som har behörighet att utföra brandskyddskontroll. Det är bara yrkesutbildade sotare med särskild vidareutbildning som får utföra brandskyddskontrollen.

Syftet med brandskyddskontrollen är att i ett tidigt skede upptäcka fel och brister hos anläggningen som kan innebära risker för brand. Om det vid kontrollen upptäcks brister eller felaktigheter som innebär risk för annan olyckshändelse än brand ska den som utför kontrollen även påtala detta.

Anläggningen ska kontrolleras mot bakgrund av hur följande faktorer påverkar brandskyddet:

• Sotbildning och beläggningar
• Skador eller förändringar av det tekniska utförandet
• Temperaturförhållanden
• Tryckförhållanden och täthet
• Drift och skötsel

Brandskyddskontrollen innefattar hela värmeanläggningen samt taket och takskyddsanordningarna. Den som utför kontrollen måste därför ha tillträde till alla de delar av huset som skorstenen passerar. Brandskyddskontrollen ska ske med intervall som MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)har bestämt. Beroende på vilken anläggning du har och hur den används är intervallen 3 eller 6 år.

Läs gärna mer om sotning och brandskyddskontroll på Räddningstjänstens hemsida.