Vår verksamhetspolicy kring kvalitet och miljö

Sotning & Ventilationservice skall tillgodose sina kunder med marknaden bästa utbud avseende sotning, brandskyddskontroll, besiktning och ventilationsarbeten. Vi strävar efter långsiktiga samarbeten med våra kunder och att varje nöjd kund kan utgöra en framtida referens.

Interna och externa krav samt tillämpliga lagar skall följas och vårt kvalitets- miljö- och arbetsmiljöarbete ska leda till ständiga förbättringar. Vi skall som ett led i vår affärsverksamhet aktivt medverka till en hållbar miljöutveckling och förebyggande av förorening.

Vi skall ge alla medarbetare förutsättningar att kunna uppfylla uppställda krav genom att ge god utbildning och ta ansvar för kvaliteten i sitt eget arbete. Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att verksamhetspolicyn följs och att intressenters krav uppföljs.

I det dagliga arbetet skall varje anställd visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö. Det ankommer på var och en, inte bara att följa instruktioner och rutiner, utan också att vara uppmärksam på och genast rapportera eventuella risker mot en god arbetsmiljö och den yttre miljön. Vid eventuella störningar ska omsorg om hälsa och miljö prioriteras.

Inför beslut om investeringar eller andra förändringar i verksamheten, skall arbetsmiljö- och yttre miljöfrågor diskuteras, risker undersökas och konsekvenser bedömas i samverkan med representant för de anställda. Åtgärder ska därefter vidtas, för att förebygga negativa effekter och därmed minimera risker för både arbetsmiljö och yttre miljö.

Detta åstadkommer vi genom att:

  • Uppfylla de krav som ställs av ISO 9001, 14001, myndigheter, kunder och medarbetare.
  • Framtagna mål konkretiseras i handlingsplaner.
  • Arbetsmiljö- miljö- och kvalitetsarbete ses som en långsiktig investering.
  • Varje medarbetare genom utbildning och information bereds tillfälle att förstå kvalitetskonsekvenser av sitt handlande i det egna arbetet.
  • Fokusera på ständig förbättring och förebyggande av förorening.
  • Våra kunder alltid sätts i centrum.
  • Varje leverans skall vara en rekommendation till kommande affärer.
  • Följa eller överträffa tillämplig miljölagstiftning.